Predstavnici Direkcije za robne rezerve HBŽ-e , direktor Senad  Džanković sa suradnicima su  u srijedu, 01.12.2021. godine prisustvovali radno-konzultativnim sastancima u Sarajevu.

Sastanci su održani s predstavnicima Federalne Direkcije robnih rezervi, direktorom Tončom Bavrka, te s direktoricom Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo, Jelenom Pekić i suradnicima, Emirom Jasenković i Erminom Kurtović.

Naime, robne rezerve su tema o kojoj se u zakonskim aktima i propisima malo govori, a koja postanu najaktualnija tema i budu u fokusu interesa svih oblika medija kad nastanu problemi sa nabavkom robe, kada dođe do variranja cijena osnovnih prehrambenih roba na tržištu, migrantska kriza, kao i prisutna epidemiološka situacija izazvana COVID-om 19 itd.

Na spomenutom sastanku teme razgovora su bile:

Važeći Zakoni o robnim rezervama u FBiH i njihova neusklađenost sa ostalim zakonskim propisima: Zakon o javnim nabavkama, Zakon o zaštiti tajnih podataka i Zakon o konkurenciji.

Aktualna problematika robnih rezervi u županijama/kantonima i FBiH, kao i planske aktivnosti za naredni period. Dakle, svi spomenuti učesnici ovog sastanka su jednoglasno podržali sljedeće inicijative predstavnika Direkcije za robne rezerve HBŽ-e, a to su:

Da se i dalje nastavi praksa održavanja ovog oblika sastanaka ( kao što je i sada u kontinuitetu ) s obavezom pozivanja predstavnika ostalih županija/kantona, te stalna komunikacija i koordinacija sa Federalnom Direkcijom robnih rezervi.

Provesti temeljitu pripremu na prijedlog izrade Zakona robnih rezervi na nivou Federacije, jer postojeći ima dosta toga nedorečenog.

Upoznati se sa prijedlogom spomenutog Zakona putem javnih rasprava sa terena, te na isti dati kritički osvrt, s novim prijedlozima i sl.

Ovakvi sastanci pružaju priliku da se iznesu svi problemi koji su od županije do županije koliko slični, toliko i različiti, ali zasigurno mogu doprinijeti da se kroz prenesena iskustva svih lakše dođe do rješenja koja će svima olakšati rad.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube