Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Vlada je na jučerašnjoj 45. sjednici donijela Odluku kojom se daje ovlaštenje resornom ministru za uspostavu uredovnih dana Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u izdvojenim mjestima rada – općinama/gradu– izvan sjedišta Ministarstva, kao i za sklapanje memoranduma o suradnji i pružanju materijalno-tehničke podrške s općinama/gradom na području HBŽ.

Donošenjem Odluke Vlada je dala suglasnost na Program utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih Proračunom HBŽ za 2022. godinu u iznosu od 1.354.000,00 KM. Svrha ovog Programa je da se nastave započeti i otvore novi procesi u poljoprivrednom sektoru, s ciljem da se ostvari:

povećanje obima poljoprivredne proizvodnje,
zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima,
opskrba prehrambene industrije sirovinama,
stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda,
poboljšati razvoj ruralnih područja.

Usporedno s tim data je suglasnost i na Program utroška sredstava kapitalnih transfera „Kapitalne potpore općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom HBŽ za 2022. godinu u iznosu od 700.000,00 KM. Svrha ovog Programa je osigurati namjenski, planski i transparentan utrošak namjenskih sredstava odobrenih u Proračunu Hercegbosanske županije za tekuću godinu na poziciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ”Kapitalne potpore općinama – vodoprivreda”, u cilju unaprjeđenja vodoprivredne infrastrukture na području Hercegbosanske županije i poboljšanje stanja u oblasti upravljanja vodama.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku kojom daje suglasnost ministrici znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Gordani Nakić da potpiše Sporazum o međusobnoj suradnji. Supotpisnici ovog Sporazuma su: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih RH, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja RH, Agencija za odgoj i obrazovanje RH i Hercegbosanska županija, Posavska županija, Zapadno-hercegovačka županija, Županija Središnja Bosna, Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje Zapadno-hercegovačke i Hercegbosanske županije i Zavod za školstvo Hercegovačko-neretvanske županije. Zajedničku suradnju iz Sporazuma moguće je ostvariti u sljedećim segmentima: pomoć pri izradi kurikuluma svih razina i vrsta odgoja i obrazovanja temeljenih na odgojno-obrazovnim ishodima, pomoć pri izradi prijedloga novog sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja o učeničkim postignućima, pomoć pri osposobljavanju učitelja za primjenu novih kurikuluma i promjene u procesu poučavanja i učenja, te pomoć pri izradi prijedloga načela i smjernica za izradu priručnika, udžbenika i drugih nastavnih pomagala, izradu istih i korištenje IKT-a (informacijsko – komunikacijske tehnologije ) u obrazovanju.

Vlada je dala suglasnost na Program utroška sredstava s tekućeg transfera „Ostale potpore pojedincima – Civilne žrtve rata“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2022. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 360.000,00 KM od kojih 70% sredstava za tu namjenu osigurava Vlada F BiH, a 30% Vlada Hercegbosanske županije.

Među ostalim, donijeta je i Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara Hercegbosanske županije. Sukladno Zakonu od požara i vatrogastvu obvezno je donijeti planske dokumente iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva. Upravo je Procjena ugroženosti jedan od dva planska dokumenta nakon koje je potrebno donijeti još i Plan zaštite od požara županije u suradnji sa županijskim ministarstvom. Osnova za izradu Plana zaštite od požara je Procjena ugroženosti od požara.

Vlada je jednoglasno je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Gorskoj službi spašavanja Stanici Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM za nabavu opreme, obuke i ostale troškove proizišle iz djelatnosti  Gorske službe spašavanja.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće potpore Proračuna Uprave civilne zaštite HBŽ za tekuću godinu za pomoć županijskim vatrogasnim postrojbama u iznosu od 36.000,00 KM za pružanje materijalne pomoći općinama za organiziranje, materijalno opremanje, obuke i osposobljavanje vatrogasnih postrojbi. Također, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava prema Sporazumu o reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi izvođenja obuke i polaganja ispita u oblasti vatrogastva, za 10 vatrogasaca, u iznosu od 5.850,00 KM.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok