U proteklih nekoliko dana na portalima u Kantonu 10 kruže informacije o navodno nelegalnim smjenama rukovodstva javnog preduzeća „Radio stanica Drvar“.

Bivši VD direktor ove lokalne medijske kuće Milovan Bijeljac tvrdi da je njegovo razrješenje nezakonito, kao i da je imenovanje novog VD direktora Gorice Tomazović takođe nezakonito.Navodi u priopćenju za javnost predsjednik OV Drvar Miloš Kralj.

Krenimo od početka, upravljačka struktura ovog javnog preduzeća sastoji se od Skupštine, Nadzornog odbora i direktora, dok je osnivač jedinica lokalne samouprave tj. opština Drvar. Skupštinu i Nadzorni odbor imenuje i razrješava opštinsko vijeće, u skladu sa Statutom JP „Radio stanica Drvar“.

>>> Nezakonite smjene u Radio Drvaru?

Iako je Opštinsko vijeće Drvar 15.09.2015. godine donijelo Odluku o usklađivanju statusa JP „Radio stanica Drvar“ d.o.o. Drvar sa odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 5/15) nakon čega se trebalo pristupiti imenovanju upravljačkih struktura odnosno Nadzornog odbora i Skupštine isto nije urađeno sve do 29.07.2021.godine kada je Opštinsko vijeće Drvar Rješenjem o imenovanju privremenog predsjednika i članova Skupštine JP „Radio stanica Drvar“ i Rješenjem o imenovanju privremenog predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Radio stanica Drvar“ („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 10/21) potpuno zakonito i u skladu sa Statutom imenovalo  Nadzorni odbor i Skupštinu . Imenovanju je prethodio i Zaključak Opštinskog vijeća kojim se traži da se organi JP „Radio stanica Drvar“ i to: Nadzorni odbor i Skupština imenuju u što kraćem roku u cilju nesmetanog i zakonitog funkcionisanja („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 8/21).

Legalno imenovani Nadzorni odbor, na svojoj sjednici održanoj dana 21.03.2022. godine razriješio je VD direktora radio Drvara Milovana Bijeljca, i za novog VD direktora imenovao Goricu Tomazović. U skladu da Statutom J.P. Radio stanica Drvar, ove odluke su potvrđene odlukama Skupštine ovog javnog preduzeća. Sada već bivšem VD direktoru radio Drvara Milovanu Bijeljcu period imenovanja već odavno je bio istekao, a osim toga on više nije ni imao pravo biti imenovan za VD direktora, obzirom da je 2021. godine navršio 67 godina života. Da cijela stvar bude još interesantnija, sam bivši VD direktor Milovan Bijeljac je donio rješenje o isplati otpremnine, kao i rješenje o isplati regresa, čime je de facto prihvatio sopstveni odlazak u penziju.

Kako se nesumnjivo radi o najobičnijoj političkoj opstrukciji, koja je poprimila i elemente nezakonitih radnji svjedoči činjenica da razriješeni VD direktor odbija da preda pečat i službenu dokumentaciju radio Drvara novim upravljačkim strukturama. To za posljedicu ima nemogućnost normalnog funkcionisanja lokalne radio stanice, ali i izvršavanje  zakonom propisanih obaveza, kao što su obaveze prema Poreznoj upravi, Regulatornoj agenciji za komunikacije i drugim organima i institucijama. Ovakvo ponšanje ne iznenađuje, ako se uzme u obzir da se bliži referendum, na kom će građani Drvara imati priliku da se izjasne da li i dalje žele aktuelnu načelnicu Drvara Dušicu Runić, pa je potrebno što je više onemogućiti emitovanje programa na radio Drvaru, jer on više neće biti isključivo i uglavnom u službi lokalnog SNSD-a, što je bilo opšte poznato. Da se i u ovom slučaju dželat ruga žrtvi kada je u pitanju lokalna politika u Drvaru, svjedoči i činjenica da su dvije frekvencije sa kojih je emitovan signal radio Drvara, a koje su se nalazile na području opština Glamoč i Bosansko Grahovo potpuno nezakonito otuđene-najvjerovatnije prodate, o čemu javnost nema nikakvih saznanja. U vezi s tim, prilažemo odgovor Regulatorne agencije za komunikacije delegatu u Domu naroda Parlamenta Fedracije BiH Nikici Bosniću, u kom se navodi da su obe frekvencije oduzete uz saglasnost JP „Radio stanica Drvar“, i to u vrijeme dok je radio Drvarom rukovodio upravo gopodin Bijeljac.  O ovim radnjama v.d. direktor Milovan Bjeljac nije upoznao Opštinsko vijeće Drvar u Izvještajima o radu JP „Radio stanica Drvar“ koje je podnosio od 2017. godine do danas.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok