Priopćenjem za javnost na temu trenutnog stanja u zdravstvu na području HB županije obratio se resorni Momčilo Bajić, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Primarni cilj sindikata zdravstvenih ustanova je okriviti resorno Ministarstvo za nesklapanje kolektivnih ugovora i tako plasirati u javnost informaciju da Ministarstvo ne želi sklopiti kolektivne ugovore.

Zaključivanja novog kolektivnog ugovora je ozbiljan proces i podrazumijeva da su ispunjeni određeni preduvjeti da bi se mogla regulirati sva prava i obveze iz radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, odnosno podrazumijeva precizno utvrđena sva radna mjesta sa opisom poslova kod poslodavaca da bi se moglo pristupiti utvrđivanju adekvatnih koeficijenata za svako pojedinačno radno mjesto kao i dodatka na plaće što je potrebno regulisati Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta unutar zdravstvene ustanove.

Navedeno bi bilo garancija ispunjenja svrhe  sindikata, pravičnosti i transparentnosti obračuna i isplate plaća u zdravstvenom sektoru te svakako pretpostavka za unapređenje odnosa i međusobne saradnje.

Trenutna situacija je da većina zdravstvenih ustanova nije donijela Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta a novi  Zakona o radu je upućen u Skupštinsku proceduru. Dakle, nisu se još stvorili preduvjeti za sklapanje kolektivnih ugovora.

Sindikat zdravstvenih radnika se organizira radi zaštite ekonomskih, pravnih i socijalnih interesa članova sindikata u koje ne spada samo borba za povećanje koeficijenata za isplatu plaća ili borba za povećanje neto satnice za isplatu plaće. Sindikat zdravstvenih djelatnika ima puno širu ulogu u zaštiti interesa i prava svojih članova: poboljšanje uvjeta rada, modernizacija medicinske opreme i prostora za rad, racionalizacija radnih procesa, poboljšanje razine pružanja zdravstvene zaštite, ostvarenje zakonitog upravljanja i rukovođenja zdravstvenom ustanovom, zakonito planiranje i izvršenje plana prihoda i rashoda ustanove, zakonitost općih i pojedinačnih akata ustanove, racionalno planiranje i dodjela specijalizacija zdravstvenim djelatnicima unutar ustanove i slično.

U uvjetima neracionalnog funkcioniranja zdravstvenih ustanova koje se prvenstveno ogleda u nepostojanju adekvatnih akata o radnim odnosima i sistematizaciji radnih mjesta što ima za posljedicu nepravilne i netransparentne obračune plaća, povećanje koeficijenata za isplatu plaća svakako ne bi smio biti prioritet. Neadekvatno utvrđeni koeficijenti za isplatu plaća, dodaci na plaću proizvoljno i kumulativno isplaćivani pojedincima suprotno odredbama kolektivnog ugovora, garancija su diskriminacije među uposlenima svih razina zdravstvenih djelatnika a i suradnika. Finansijska sredstva predviđena svim djelatnicima na kraju u većoj mjeri nisu dovoljna zbog nezasluženih sredstava pojedinca.

Suprotno postojećoj situaciji, koeficijenti za isplatu plaća trebaju biti proizvod pomno isplanirani i razvrstani po složenosti poslova svakog pojedinog radnog mjesta unutar zdravstvenih ustanova, što osigurava naravno racionalan utrošak sredstava predviđenih za isplatu plaća a istovremeno osigurava preusmjeravanje ostatka finansijskih sredstava za druge potrebe zdravstvenih ustanova.

Smatramo da interes sindikata treba biti ostvarenje prava uposlenih nakon što su poduzeti napori da se u zdravstvenim ustanovama poduzmu sve mjere pravilnog i zakonitog zapošljavanja zdravstvenih djelatnika: izrade adekvatne sistematizacije radnih mjesta i popunjavanja kadrom koji ispunjava uvjete svakog pojedinog radnog mjesta, donošenje ugovora o radu koji bi sadržavali sve odredbe o načinu obračuna plaće dodataka na plaću i dr.

Sindikat koji bi insistirao na povećanju plaća bez uvažavanja potrebe prethodnog provođenja ovih mjera u zdravstvenim ustanovama, smatramo da nije sindikat kojemu je u interesu rješavanje problema u zdravstvu a samim tim ni zaštita prava svih uposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u