• Short title article: Povećavaju se plaće?

U ponedjeljak 22. svibnja 2023. bit će održana 22. redovita sjednica Gradskoga vijeća u velikoj vijećnici zgrade Grada Livna.

Na dnevnom redu je, između ostaloga, nacrt Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u tijelima uprave i drugim tijelima Grada Livna, nacrt Odluke o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa izabranih i imenovanih dužnosnika Gradskog vijeća Livna i Grada Livna i prijedlog Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Grada Livna za period 2023. – 2026. godina.

Kompletan dnevni red pročitajte u nastavku.

1.    Nacrt Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u tijelima uprave i drugim tijelima Grada Livna

2.    Nacrt Odluke o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa izabranih i imenovanih dužnosnika Gradskog vijeća Livno i Grada Livna

3.    Prijedlog Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Grada Livna za period 2023. – 2026. godina

4.    Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području obuhvata Regulacijskog plana „Rasadnik“

5.    Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području Borove glave, k.o. Potočani

6.    Prijedlog Odluke o prodaji rabljenih motornih vozila i autobusa u vlasništvu Grada Livna

7.    Prijedlog Odluke o raspolaganju rabljenim vozilom

8.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

9.    Prijedlog Odluke o određivanju cijena opskrbe pitkom vodom i odvodnje fekalnih otpadnih voda

10.    Prijedlog Odluke o određivanju cijena fekalne cisterne

11.    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti

12.    Program rada JP „Komunalno“ d.o.o. Livno za 2023. godinu

13.    Izvješće o radu Općinskog javnog pravobranitelja u Livnu za 2022. godinu

14.    Izvješće o radu Narodnog sveučilišta Livno za 2022. godinu

15.    Izvješće o poslovanju Gradske ljekarne Livno za 2022. godinu

16.    Aktualni sat 

Sjednica počinje u 9 sati.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok