• Short title article: Livno

Dana 28.02.2024. godine gradsko vijeće Livno je donijelo odluku kojom je stavljen van snage zaključak Općinskog vijeća Livno od 03.11-2010. godine.

Navedeni zaključak je objavljen u Službenim novinama općine Livno broj 6/11 od 28.01.2011. godine. 

U tekstu zaključka se navodi kako se prihvaća prijedlog Povjerenstva za pripremu prijedloga u postupku davanja mišljenja za dodjelu koncesije i daje se suglasnost za dodjelu koncesije društvu „Dže-co“ d.o.o. za eksploatacije podzemne vode  na lokalitetu „Poljane“ općine Livno na. K.č. 720/3, 720/1, 742/1 i 717/1 zk. ul. 23 u k.o. Grgurići, uz uvjet da se provede javna rasprava u vezi eksploatacije podzemne vode i pribavi prethodna vodna suglasnost sukladno čl. 113. st. 1.  Zakona o vodama „Službene novine F BiH“, br. 70/06).

Navedeni uvjeti Općinskog vijeća Livno su ispunjeni u cijelosti. Javna rasprava je  održana 06. srpnja 2006.g., a „Prethodna vodna suglasnost“ je izdana od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije pod brojem 08-04-25-36/10 dana 19.04.2011. godine. Nakon ispunjenja svih uvjeta  iz zaključka Općinskog vijeća Livno od 03.11-2010. godine  zaključen je Ugovor o koncesiji između Vlade Hercegbosanske županije i društva „Dže-co“ d.o.o. dana 01.10.2012. godine. Prema sadržaju ugovora,  čl. II,  koncesija se dodjeljuje sa svrhom „eksploatacije podzemne vode namijenjene tržištu i izgradnji punionice vode“. Taj ugovor je na snazi i danas uz izmjene nastale na osnovu Odluke Vlade HBŽ o davanju suglasnosti za prijenos ugovora o koncesiji, te Aneksa 1 i Aneksa 2 tog ugovora koji je potpisan 24.svibnja 2022.g. nakon otklanjanja nedostataka iz izvješća radnog tijela. 

Gradsko vijeće Livno prilikom donošenja odluke nije imalo niti jedno pravno uporište, pa se iz svega navedenog jasno da zaključiti da je jedini cilj predlagača, Brešića i Krivića da  obeshrabre investitore u nastojanju da realiziraju projekt, iako su svjesni da navedena odluka nema, niti može imati bilo  kakve pravne učinke. Osnov za istražne radnje, eventualno buduću eksploataciju vode i gradnje punionice vode je koncesijski ugovor, a ne zaključak Općinskog vijeća Livno broj od 03.11.2010. godine. Općinsko vijeće je jednom dalo suglasnost na davanje koncesije putem zaključenja Ugovora o koncesiji i ona se više ne može povući, staviti van snage, poništiti, odnosno nema više nikakva utjecaja na njene pravne učinke koji su nastali 2012. godine.

Način na koji je donijeta odluka jasno dočarava uobičajeni način djelovanja dvojca-vjećnika Brešić-Krivić, a podsjeća na manir iz prošlih vremena, netransparentan, bez učešća druge strane, bez učešća predstavnika institucija koje provodile upravni postupak, bez učešća investitora, stručnih osoba, univerziteta, svih koji su svojim položajem, znanjem  kvalificirani da daju svoje mišljenje i pokušaju ga braniti. Kakvu je samo negativnu poruku poslalo ovih 16 vijećnika svakom potencijalnom investitoru koji će sada dvaput razmisliti pa odustati od suradnje sa lokalnom zajednicom koja je u stanje na ovakav način, donositi odluke bez ikakve mogućnosti druge zainteresirane strane da se o prijedlogu prije glasovanja makar izjasni. 

Informacije koje je predlagač-dvojac Brešić-Krivić  prezentirao vijeću iznijete su na način da niti jedna od njih ne odgovara istini, odnosno niti jedna od njih nije točna. Kao što smo gore naveli prethodna vodna suglasnost je izdana na način koji je predviđen tada važećim propisima, javna rasprava je provedena od strane ministarstva gospodarstva, a istražni radovi ne da ugrožavaju, nego nemaju mogućnosti ugroziti izvorište mještana, kaptažu „Pašinac“ kad ista nije u funkciji, a niti je ikad bila.

Kaptaža „Pašinac“ najbolje oslikava javno i političko djelovanje i postupanje Ivice Brešić. 

Ivica Brešić je više puta za govornicom vijeća ponavljao svoje laži, bez imalo srama, kako je kaptaža „Pašinac“  u funkciji, da snadbijeva mještane vodom i da istražne radnje koje provodi društvo Lara Natural d.o.o. ugrožavaju to izvorište.

Više puta smo kao investitori javnim priopćenjima isticali i ponavljali da je cijela ova farsa zapravo režija, ne mještana okolnih sela, nego Brešića i predstavnika Udruge Građana Turani, a iz razloga jer je Ivica Brešić kao tadašnji ministar zlouporabio proračunska sredstava za izgradnju kaptaže „Pašinac.

Mještani okolnih sela su dana 31.08. 2022.g. izdali priopćenje koje je i prenijeto putem lokalnih portala i javno je dostupno, u kojem se javno ogradili od djelovanja Ivice Brešića i udruge „Turani“ te jasno istakli da je gradnja kaptaže „Pašinac, bila samo farsa sa ciljem izvlačenja novca iz proračuna, kao i izmjena dotrajalih cijevi postojećeg vodova koje udruga nikad nije izmjenila a sredstva primila na račun, jer se mještani okolnih sela opskrbljuju vodom sa izvorišta koje se nalazi 4 kilometra od mjesta gdje se vrše istražne radnje investitora, vodovoda koji od 1985.g. kad je izgrađen funkcionira i mještane opskrbljuje pitkom vodom, a da je kaptaža Pašinac sagrađena uz njihovo protivljenje zbog slabog dotoka vode na toj lokaciji, jer je isključivo građena sa svrhom da u ljetnim mjesecima, kada znati doći do nestašice i redukcije vode na njihovom stvarnom izvorištu, bude u svrsi da im omogući i osigura dopunu vode u tom sušnom periodu. 

Ivica Brešić je kao tadašnji ministar odigrao ključnu ulogu u implementaciji ovog „ uspješnog“ projekta kaptaže „Pašinac“ jer je novce namijenjene kao kapitalna potpora Općinama-vodoprivreda, preusmjerio dijelom u navedeni projekt, unatoč činjenici da taj projekt prilikom javnog poziva i prijave, nije imao nikakvu dokumentaciju, niti glavni projekt, niti dozvole, lokacijsku i građevinsku, pa se tako unutar koncesijskog polja investitora i bez ikakva znanja investitora, prije 5 godina sagradila navedena kaptaža „Pašinac, a koja niti danas nema ishodovanu lokacijsku, a niti građevinsku dozvolu i nikad nije bila, a niti će biti puštena u funkciju.

Ovu su javno dostupne činjenice i bez velikog truda mogu biti provjerene ukoliko postoji interes za istinom. Pumpe u kaptaži „Pašinac“  rade na struju i ukoliko su u funkciji onda sigurno i troše el. energiju, pa bi utrošak el. energije u prethodnom periodu dao jasan podatak i odgovor da li je kaptaža ikad bila u funkciji i tko se služi lažima i obmanama javnosti.

Ovakvo postupanje i djelovanje i netransparentno izvlačenje proračunskih sredstava u normalnim demokratskim zemljama bi već davno bilo sankcionirano, a protagonisti bi odavno bili politički mrtvaci, ali na žalost živimo u društvu u kojima se ovakvi postupci i djelovanja ne sankcioniraju niti politički, a što je najgore niti kazneno.

Tužiteljica Kristijana Ivanković već više od godinu dana ima pred sobom sve materijalne dokaze o zlouporabi proračunskih sredstava za izgradnju kaptaže „Pašinac“, dokaze da su i Grad Livno i Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede financirali bespravnu gradnju, da je netransparentno utrošeno 145.000,00 KM proračunskih sredstava u kaptažu koja nije u funkciji i to tako da su u okviru te bespravne gradnje jednu te istu stvar plaćali i grad Livno i  tadašnji Ministar Brešić, koji je dodatno i izravno na račune udruge, bez da su radovi izvršeni isplatio desetine tisuća maraka za izmjenu vodovodnih cijevi i drugih radova koji nikad nisu učinjeni, a da nije niti provjeravao izvedene radove, na što je bio po ugovoru u obvezi da provjeri li su sredstva namjenski utrošena, pa ni nakon godinu od podnošenja prijave o počinjenom kaznenom djelu ne donosi „tužilačku odluku“, ili eventualno donesenu odluku krije od podnosilaca izvješća o počinjenom krivičnom djelu, a o čemu će svakako biti obaviješteno Visoko sudačko i tužiteljsko vijeće.

Upravo zbog ne funkcioniranja sustava i činjenica da se u našem društvu ne odgovara za očigledne malverzacije i dokazano netransparentno trošenje proračunskih sredstava,  Ivica Brešić sada kao vijećnik, ohrabren takvim stanjem, nastavlja sa svojim politikanstvom pa i na način da pokušava davno zaključene poslove dovesti u sumnju, ne obazirući se na štetne posljedice stvaranja nesigurne klime u Gradu Livno za svakog potencijalnog investitora. 

Primjerice predmetna Odluka na gradskom vijeću je donesena sa većinom od 1 glasa, 16 za naprema 15 protiv. Radi se o čistoj „političkoj trgovini“ unutar „većine“ ( HDZ 1990, Hrvatska republikanska stranka, SDP, SDA ) jer je njima unutar političkog dogovora posve nebitno da li je ispoštovana sva procedura i da li uistinu istražni radovi ugrožavaju izvorište Pašinac, te da li je izvorište „Pašinac“ u funkciji ili nije. Navedenoj  političkoj trgovini, kreiranoj od strane lokalnih politikanata, a očito svjesni mogućih katastrofalnih pravnih posljedica,  su se usprotivili glasovanjem protiv Odluke vijećnici iz HDZ BiH, te vijećnici ŽNL koji su tražili da od nadležnih institucija budu informirani da li je ispoštivana sva procedura oko dodjele koncesije. Gradski vijećnik Brešić Ivica, u ovoj političkoj trgovini pokušava da se dokopa na bilo kakav način priskrbiti nove glasače, pa bilo to i lažima, jer bezočno i besramno za govornicom vijeća laže kako je kaptaža „Pašinac“ u funkciji i da istražne radnje koje se vrše u blizini ugrožavaju to izvorište, samo sa jednim ciljem da se predstavlja „zaštitnikom lokalnih zajednica“  pokušavajući priskrbiti glasače za predstojeće lokalne izbore, uopće ne uzimajući u obzir štetne posljedice ovakvih besramnih političkih djelovanja za Grad Livno .

 Međutim, u laži su kratke noge, pa će njegove manipulacije zbog predstojeći lokalnih izbora, brzo biti svedene na pravu mjeru i to istinom i samo istinom. I te potencijalne glasače, bez kojih će nadamo se ostati kada istina izađe na vidjelo, kada se projekt implementira i sagradi tvornica-punionica vode, koju će po procjenama investitora imati oko  30 uposlenih, što će biti i njegov politički krah.

Projekt investitora Ivica Brešić opstruira još iz vremena dok je bio ministar u Vladi HBŽ-a, iako se prethodno kao ministar u Vladi HBŽ-a i predsjednik kantonalnog odbora HDZ-a, nije protivio prenosu koncesije i donošenju odluke u 2018.g., nego nakon što je izbačen iz HDZ-a, koristeći zadržani ministarski položaj, političkim putem se kroz ovaj projekt investitora obračunava sa dojučerašnjim stranačkim kolegama. To je vidljivo iz prvih javnih priopćenja. 

Koristeći ministarski položaj na brojne načine je opstruirao ovaj projekt, pa čak i tako što je osobno slao inspektore za šumarstvo, kojima je kao ministar bio nadležan da obustave prethodno odobrene istražne radnje investitora, te je izravno utjecao i na rješenje od 25.09.2019.g. kojim se investitoru zabranjuju istražni radovi zbog ne posjedovanje prethodne vodne suglasnosti, jer je ranije ishodovana suglasnost istekla, kako se i dalje manipulira na gradskom vijeću. A zatim u drugom stupnju odlučivao po žalbi investitora koju je odbio u cijelosti. Pokrenut je upravni spor od strane investitora, a epilog je odluka Kantonalnog suda u Livnu od dana 27.08.2020.g. kojom je uvažena tužba investitora, ukinuto pobijana rješenje kojim se zabranjuju istražni radovi, uz upute da se u konkretnom slučaju radi o najgrubljim povredama zakona na štetu investitora, jer da po zakonu o geološkim istraživanjima prethodna vodna suglasnost nije propisana kao uvjet za provođenje istražnih radnji.

Unatoč stavu Kantonalnog suda Livno, zbog stalnih opstrukcija projekta i prozivanja investitora za nelegalne istražne radnje, te zbog nastale velike materijalne štete investitoru uslijed obustavljenih radova za godinu dana, investitor je, opreza radi, pribavio i prethodnu vodnu suglasnost koju je izdalo ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede HBŽ-a koja se vodi po brojem  08-04-22-1159/21 od 22 travnja 2021.g. Međutim i ova činjenica je vješto skrivena od gradskih vijećnika, pa se lažima i obmanama u Brešićevom stilu, manipuliralo vijećnicima kako investitor nema prethodnu vodnu suglasnost jer je istekla, zanemarujući i odluku suda o kojoj je Brešić itekako bio upoznat. Lažima i obmanama se manipulira izvješćem radnog tijela koje je u postupku ocjene sve dokumentacije na temelju koje je izdana koncesija utvrdilo nedostatke koje nisu doveli u pitanje zakonitosti izdane koncesije, te su isti uklonjeni i potpisan je Aneks II Ugovora o koncesiji.

Nadamo se da će nakon ovog priopćenja i medijima i javnosti, Centru Civilnih inicijativa, Transparency internacional BiH,  Tužiteljstvu Kantona 10, nadležnim inspekcijskim službama biti od interesa da se sve naprijed navedene činjenice provjere i utvrdi da li Ivica Brešić svojim djelovanjem štiti interese lokalne zajednice ili su njegova djelovanja usmjerena  da se revanšira investitoru za podnošenje prijave oko malverzacija i netransparetnog trošenja proračunskih sredstava prilikom gradnje kaptaže „Pašinac“ čiji je glavni autor. 

Vjerujemo da će napokon ove informacija bar nekog od prozvanih institucija zanimati i nadamo se da će se sve navedeno i provjeriti, te stojimo na raspolaganju svima dostaviti dokumentaciju koja potvrđuje istinitost i točnost svih navedenih činjenica, kako bi istina izašla na vidjelo. 

Navodi se u priopćenju Lara Natural d.o.o.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok