Društvo „Lara Natural“ d.o.o. je, povodom zaključaka radne grupe Vlade HBŽ koji se odnose na zakonitost postupanja prilikom zaključenja Ugovora o koncesiji sa društvom Lara Natural d.o.o. iz Livna, u kojima se, između ostalih, navodi i preporuka radne grupe da se prilikom odobrenja izvođenja budućih istražnih radova  treba voditi računa i o «postojećim vodoprivrednim objektima», istražilo o kakvim se vodoprivrednim objektima zapravo radi, otkuda ti vodoprivredni objekti u koncesijskom prostoru društva Lara natural d.o.o., kada su i od strane kog lica podignuti, te da li su izgrađeni na zakonit način, pa je došlo do zapanjujućih podataka  koje ćemo u daljem tekstu iznijeti na uvid javnosti, te istovremeno pozvati i ovlaštena lica iz Tužilaštva HBŽ da se ovim događajima pozabave, jer je iz samih činjenica do kojih smo došli bjelodano da se radi o teškim zloupotrebama kojima je oštećen proračun HBŽ na drastičan način.

Našim istraživanjem smo došli do zakljička da je nakon što je zaključen ugovor o koncesiji sa društvom lara Natural d.o.o. unutar koncesijskog prostora, bez znanja i odobrenja koncesora, započeta gradnje pumpne stanice «Pašinac», ogranizirana preko Udruge građana «Turani», bez projektne dokumentacije, bez lokacijske dozvole i bez odobrenja za građenje.

Navedene činjenice su još više zapanjujuće kada  se doda i to da je tu i takvu gradnju u cijelosti financiralo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ,  u vrijeme ministrovanja Ivice Brešića, i grad Livno, bez i jedne marke učešća UG Turani. Činjenicu da UG Turani nije uložilo ni jednu marku svojih sredstava je važno naglasiti zbog toga što je u javnom natječaju bilo propisano obavezno učešće lokalne zahednice svojim sredstvima, te zbog toga što je UG u prijavi na natječaj lažno prikazala da učestvuje u gradnji i svojim sredstvima.

Vlada HBŽ je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,  o utrošku ( raspodjeli) sredstava iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera «Potpora općinama – vodoprivreda» ( koja su predviđena proračunom HBŽ za 2017. Godinu na poziciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM.) donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava općinama s područja Hercegbosanske županije broj 01-02-315-1/17 od 21.12.2017. godine. U članku 3. Te Odluke je predviđeno da za općinu Livno od ukupno predviđenih 400.000,- KM potpore, bude izdvojeno 225.000,00 KM i to, između ostaloga, i 40.000,00 KM za izgradnju «Pumpne stanica «Pašinac» sa vodovodima «Demirovac» i «Turani». Ukupan iznos od odobrenih 225.000,00 KM za potrebe općine Livno je na račun proračuna Općine Livno uplaćen 02.02.2018. godine. U taj iznos je uključen i iznos od 40.000,00 KM koji je navedenom Odlukom Vlade odobren za potrebe izgradnje «Pumpna stanica «Pašinac» sa vodovodima «Demirovac» i «Turani».

Opravdanim se postavlja pitanje na koji način je došlo do toga da sredstva koja su proračunom strogo namjenski predviđena  kao «Potpora općinama – vodoprivreda» budu dodijeljena Udrugi građana, ( udruga građana nije ni općina ni mjesna zajednica, niti kakva druga jedinica lokalne samoupravo ) pa ostaje da se to utvrdi od strane organa gonjenja. Uglavnom predsjednik UG «Turani» Branko Suša je Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dana 18.12.2017. godine dostavio program: «Pumpna stanica «Pašinac» sa vodovodima «Demirovac» i «Turani» u kojem navodi da je procjenjena vrijednost projekta 95.000,00 KM prema Glavnom projektu koji je uradila firma FIS d.o.o. iz Livna dipl. Ing Slaven Mostarac, da će UG Turani učestvovati u gradnji sa 15.000,00 KM vlastitih sredstava, da će Općina Livno učestvovati sa 10.000,00 KM, Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa 10.000,00 KM, te da se traži da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ učestvuje sa 60.000,- KM.

Nakon što je donijeta Odluka o utrošku sredstava Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, zastupano po ministru Ivici Brešiću i UG Turani zastupana po Branku Suši potpisuju Ugovor o sufinanciranju - «Pumpna stanica «Pašinac» sa vodovodima «Demirovac» i «Turani» broj 08-04-25-2612-7/17 od 27.12.2017. godine kojim je predviđeno da će odobrena suma od 40.000,00 KM biti isplaćena na račun izvođača radova po stvarno ispostavljenim situacijama/računima koje je korisnik dužan dostaviti Ministarstvu, a nakon što odabere izvođača radova za realizaciju projekta. Međutim, isti dan 27.12.2017. godine iste ugovorne strane i isti potpisnici zaključuju Aneks 1 Ugovora o sufinanciranju kojim se odredba o načinu plaćanja po ispostavljenim stvarnim situacijama i računima mijenja pa se ugovara da se odobreni iznos novca isplati na račun korisnika sredstava UG Turani. Za dva  dana 29.12.2017. godine isti akteri zaključuju Aneks 2 Ugovora o sufinanciranju. I taj se aneks odnosi na način plaćanja pa se ugovara da će se novac isplatiti na račun udruge Turani  po dostavljanju stvarno ispostavljenih situacija od strane izvođača koga će odabrati korisnik sredstava.   Iznos od 40.000,00 KM se i uplaćuje na račun UG Turani broj 1610200056930077 dana 08.02.2018. godine, iako je 02.02.2018. godine odobreni iznos od 40.000,00 KM već uplaćen na račun Grada Livna, a kako je gore navedeno.

Dakle odobreni iznos iz proračuna od ukupno 40.000,00 KM se uplaćuje dva puta. Jednom na račun općine Livno, u okviru uplaćenih 225.000,00 KM a jednom direktno na račun UG Turani. Tako je Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva u režiji «ministra Brešića» učestvovalo u gradnji «Pumpne stanica «Pašinac» sa vodovodima «Demirovac» i «Turani», umjesto sa odobrenih 40.000,00 KM proračunskih sredstava sa iznosom od 80,000,00 KM gdje je iznos od 40.000.00 KM koji je uplaćen na račun UG Turani nenamjenski potrošen novac iz proračuna.

U prilogu ovog javnog saopćenja dostavljamo Odluku o odobravanju financijskih sredstava općinama s područja Hercegbosanske županije broj 01-02-315-1/17 od 21.12.2017. godine, Izvode iz transakcijskih računa Općine Livno br.25 u kojoj je evidentirana uplata iznosa od 225.000,00 KM sredstava iz proračuna HBŽ, te obavijest o doznaci izvršene uplate 40.000,00 KM uplaćenih proračunskih sredstava u korist UG, a u kojima su jasno evidentirane gore navedene dvostruke uplate i nenamjensko trošenje novca iz proračuna.

Prava namjera Ministra Brešića i Branka Suše je bila da navedenim proračunskim sredstvima, uplaćenim na račun društva Turani, omoguće UG Turani da ta sredstva koja su dobili od «Brešićevog ministarstva» lažno prikažu kao vlastita  u postupku javnog natječaja za izgradnju « Pumpne stanice i vodovoda u naseljima Potkraj, Megdan, Džebe i Krivići « koji je raspisao grad Livno, a kojim je predviđeno da će Grad Livno financirati 50% novčanih sredstava potrebnih za izgradnju lokalnih vodovoda i pumpnih stanica pod uvjetom da preostalih 50% bude financirano vlastim sredstvima lokalnih zajednica u kojima se vrši gradnja  vodoprivrednih objekata. U tome su ovim manipulacijama i uspjeli, jer su došli do financiranja gradnje navedenih objekata  bez i jedne KM vlastitog učešća, bez kojega ne bi mogli ni učestvovati na javnim natječajima. Da ne spominjemo ta su tako počinili i kaznena djela i to Ministar Brešić zloupotrebu službenog položaja a predsjednik UG Turani, kazneno djelo prevare i zloupotrebe službenog položaja u podstrekavanju.

Sve to bez projekta, bez lokacijske i građevinske dozvole.

Apostrofiramo i činjenicu da Glavni projekt na koji se poziva Branko Suša ( a ne dostavlja ga ) uopće ne postoji, da za gradnju « Pumpne stanice i vodovoda u naseljima Potkraj, Megdan, Džebe i Krivići « odnosno «Pumpna stanica «Pašinac» sa vodovodima «Demirovac» i «Turani» nikada nije izdana ni lokacijska, ni građevna ni uporabna dozvola, o kojim činjenicama su izdata Uvjerenja od strane nadležnih organa.

To bi značilo da taj objekt pravno i ne postoji,  a društvo Lara Natural d.o.o treba da prilikom provođenja budućih istražnih  radova, prema zaključcima  radne grupe Vlade HBŽ, vodi računa o «udaljenosti» od tog objekta.

Pored navedenih nezakonito pribavljenih novčanih sredstava u iznosu od 40.000,00 koje su nezakonito uplaćene na račun UG Turani,  iz proračuna HBŽ UG Turani je od istog ministarstva uplatom od 28.12.2018.g. na vlastiti račun «dobila» još 10.000,00 KM za navodnu zamjenu dotrajalih vodovodnih cijevi od Buster stanice Turani do rezervoara Petrovača, koje su netragom nestale sa računa društva, a cijevi prema dostupnim informacijama od mještana sela nikada nisu zamijenjene, niti je navedeni projekt realiziran. Da je ovo tako postoje neoborivi dokazi, ugovori i izvodi sa transakcijskih računa Ministarstva i UG Turani koje dostavljamo. Iz ugovora o financiranju zaključenog 28.prosinca 2018.g. je vidljivo da će korisniku sredstava novčana sredstva biti isplaćena na račun, a da je dužnost korisnika- UG da nakon implementacije ovog projekta u vrijednosti od 29.108,98 KM dostavi završno izvješće. Ne treba posebno napominjati da isto nikad nije dostavljeno. 

Napominjemo i da UG Turani postoji i posluje mimo zakona, da ne postoje financijski izvještaji o poslovanju udruge, da se ne podnose izvještaji niti uopće održava Skupština udruge, te da se više niko ne sjeća kada je posljednja Skupština UG Turani održana.

Na kraju, izgradnja pumpne stanice «Pašinac» je prema financijskoj dokumentaciji plaćena 145.734,81 KM, a za taj iznos nije dobiveno ništa, jer pumpna stanica prema dostupni informacijama od mještana uopće ne funkcionira, a i kako će kad nema ni projekta, ni dozvole za gradnju ni za uporabu.

Sada postaje jasno i zbog kojih razloga su bivši ministar Brešić i Udruga građana Turani, koja se na natječajima lažno predstavlja kao mjesna zajednica, u proteklom periodu bili protivnici provođenja istražnih radova od strane koncesionara Lara Natural d.o.o. Znali su da trag nenamjenski utrošenog novca iz proračuna HBŽ za 2017. godine vodi ravno do njih. Pa su iz straha izmislili volšebnu, nikada i ničim dokazanu ugroženost lokalnog vodocrpilišta. Na isti način na koji su izdali i lažno priopćenje pod naslovom „Pobjeda mještana MZ Vidoši“ -Mještani spriječili bezakonje i kriminal, u kojem su obmanuli javnost da je Ugovor o koncesiji Lara Natural d.o.o poništen. Taj ugovor nije, a niti će biti poništen, a još jednom se potvrdilo da su u laži i obmani kratke noge. Poglavito obmanama UG Turani i ministra Brešća, koji se pri tom ne srame pisati lažne tekstove da su osnivači društva Lara Natural, koji u istraživanja ulažu vlastita sredstva bez pheninga pomoći od Ministarstva i Vlade HBŽ, Grada Livna,  «perači novca», a pri tom u isto vrijeme dok tako optužuju druge sami, bez ikakva srama i obraza, zlouporabama svojih položaja, izvlače i na gore opisan način peru novac iz proračuna

Kako drugačije nazvati gradnju pumpne stanice za koji nemaju ni projekt, ni lokacijsku dozvolu ni dozvolu za građenje, i to pumpnu stanicu u kojoj same pumpe sa svom opremom i radovima koštaju 26.550,00 KM a sve «ostalo» je plaćeno 119.184,81 KM ( do 145.734,81 KM), iz čega proizilazi da su informacije dobijene od mještana tačne, da se zapravo ne radi o gradnji pumpne stanice već o izvlačenju novca iz proračuna i njegovom pranju kroz nepostojeće građevinske radove.

Nadamo se da će nadležno Tužiteljstvo poduzeti zakonom predviđene radnje, provesti opsežnu i detaljnu istragu, te konačno stati na kraj ovom uhodanom «obrazacu» izvlačenja sredstava iz proračuna i njegovom nezakonitom trošenje.
Lara Natural d.o.o.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u